Umowa dotycząca warunków korzystania z usługi (oferta publiczna)

Зміст

  • Umowa dotycząca warunków korzystania z usługi (oferta publiczna)

Umowa dotycząca warunków korzystania z usługi (oferta publiczna)

 

Umowa dotycząca warunków korzystania z usługi (oferta publiczna)

1. Ogólne warunki

1.1. Niniejsza Umowa dotycząca warunków korzystania z usługi (dalej - Umowa) dotyczy serwisu Locator.ua oraz wszelkich innych jego wdrożeń, takich jak: aplikacje mobilne i chatboty. Niniejsze Warunki regulują stosunki między Administracją Strony Locator.ua a Użytkownikiem tej Usługi.

1.2. Następujące terminy mają następujące znaczenie dla celów niniejszych warunków:

1.2.1. „Serwis” - zestaw programów, modułów programu, informacji, danych, stylów wyświetlania informacji, połączonych ze sobą i znajdujących się w nazwie domeny Locator.ua, jej subdomenach i odmianach oraz we wszystkich innych implementacjach zgodnie z punktem 1.1.

1.2.2. „Administracja Serwisu” – osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa do zarządzania Serwisem.

1.2.3. „Użytkownik” – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu.

1.2.4. „Zarejestrowany użytkownik” – osoba, która udostępniła Serwisowi swoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i niniejszą Umową.

1.2.5. Umowa – niniejsza umowa jest zbiorem zasad, których Użytkownicy zgadzają się przestrzegać podczas korzystania z Usługi.

1.3. Administracja witryny zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika oznacza akceptację Umowy oraz zmian wprowadzonych w niniejszej Umowie.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Przedmiotem niniejszej Umowy są zasady udostępniania Użytkownikowi Serwisu Locator.ua informacji zawartych w Serwisie.

2.2. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Korzystając z serwisu, uważa się, że Użytkownik przystąpił do niniejszej Umowy.

3. Moment wejścia w życie umowy

3.1. Niniejsza Umowa pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem wchodzi w życie po rozpoczęciu jakiejkolwiek interakcji Użytkownika z Serwisem. Wejście w życie niniejszej Umowy pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony żadnej ze stron.

3.2. Kontynuując interakcję z Usługą, Użytkownik bezwarunkowo zgadza się z niniejszą Umową.

4. Prawa użytkownika

4.1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zapoznać się z aktualną Umową o korzystanie z Serwisu.

4.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnych usług Serwisu w granicach ustawodawstwa Ukrainy w dowolnym czasie i miejscu.

4.3. Użytkownik ma prawo do wykorzystania informacji otrzymanych za pośrednictwem Serwisu według własnego uznania w granicach prawa.

4.4. Użytkownik ma prawo publikować w Serwisie wszelkie informacje zgodnie z wymogami niniejszej Umowy, jej załączników oraz przepisów prawa.

5. Obowiązki użytkownika

5.1. Użytkownik zobowiązuje się znać i przestrzegać postanowień niniejszej Umowy.

5.2. Podczas rejestracji użytkownik musi podać prawdziwe dane i aktualizować je.

5.3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać możliwości Serwisu samodzielnie lub z udziałem osób trzecich lub kompleksów oprogramowania do celów, które można zakwalifikować jako nieuczciwą konkurencję, naruszenie praw osób trzecich do przedmiotów własności intelektualnej lub inne naruszenia obowiązującego ustawodawstwo Ukrainy.

5.4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które wpływają na normalne działanie Serwisu i mogą zostać zakwalifikowane jako jego nieuczciwe korzystanie.

5.5. Użytkownikom zabrania się zbierania informacji o Serwisie za pomocą jakichkolwiek automatycznych systemów zbierania informacji.

5.6. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować żadnych nieprawdziwych informacji.

6. Prawa Administracji Serwisu

6.1. Jeśli Użytkownik poda niedokładne informacje, Administracja Serwisu ma prawo anulować lub zablokować (zawiesić) rejestrację Użytkownika i/lub zaprzestać świadczenia mu zarówno usług płatnych, jak i bezpłatnych.

6.2. Administracja Serwisu ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie bez uprzedniej zgody i poinformowania Użytkownika.

6.3. Administracja Serwisu ma prawo żądać od Użytkownika podania prawdziwych, pełnych i aktualnych informacji.

6.4. Administracja Serwisu ma prawo przetwarzać informacje dostarczone przez Użytkowników w dowolny sposób w ramach przepisów prawa.

6.5. Administracja Serwisu ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług bez zwrotu wpłaconych środków w przypadku, gdy użytkownicy płatnych pakietów, po otrzymaniu dwóch ostrzeżeń o naruszeniu warunków niniejszej Umowy, ponownie opublikują informacje zabronione za umieszczenie w Serwisie.

6.6. Administracja Serwisu ma prawo zablokować dostęp do informacji zamieszczanych przez użytkowników bezpłatnych pakietów usług w Serwisie według własnego uznania, podając użytkownikowi odpowiednie uzasadnienie.

6.7. Administracja Serwisu ma prawo odmówić komukolwiek dostępu do Serwisu.

6.8. Administracja Serwisu ma prawo wyświetlać informacje o firmie, które uzna za konieczne, a także nie wyświetlać żadnych informacji o serwisie.

7. Ograniczenia treści

7.1. Publikacja informacji w Serwisie musi być w pełni zgodna z niniejszą Umową, wszystkimi jej załącznikami i przepisami prawa.

7.2. Administracja Serwisu nie jest zobowiązana do weryfikacji informacji zamieszczonych przez Użytkownika.

7.3. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, które zostały popełnione podczas

rejestracji lub zamieszczania informacji przez Administrację lub Użytkowników, jak również za jakiekolwiek szkody materialne lub niemajątkowe powstałe w związku z takimi działaniami.< / P >

7.4. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie (zarówno legalne, jak i nielegalne) przez osoby trzecie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym ich powielanie i rozpowszechnianie, zarówno w ramach Serwisu, jak i w inny możliwy sposób.

7.5. Wszelkie informacje zamieszczone przez użytkowników w Serwisie są uważane za własność użytkowników, którzy je zamieścili, dopóki nie ma powodu sądzić inaczej. Użytkownicy Serwisu nie otrzymują żadnych praw do korzystania z informacji zamieszczanych przez innych użytkowników i ponoszą pełną odpowiedzialność wobec właściciela informacji za ich niewłaściwe wykorzystanie.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. Usługi w Serwisie są świadczone „tak jak są”. Administracja Serwisu nie gwarantuje zachowania informacji o Użytkowniku, nazw domen i subdomen oraz informacji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

8.2. Użytkownikom płatnych pakietów usług Administracja Serwisu gwarantuje okresowe przechowywanie (rezerwację) informacji zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.

8.3. Administracja Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zachować informacje zamieszczane przez użytkowników płatnych pakietów, ale nie gwarantuje ich zachowania w przypadku działania siły wyższej, innych nieprzewidzianych okoliczności lub nieuczciwych i/lub nielegalnych działań osób trzecich.

8.4. Administracja serwisu nie jest zobowiązana do weryfikacji zamieszczonych informacji i nie odpowiada za zgodność informacji z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

8.5. Administracja ma prawo sprawdzać informacje zamieszczane przez użytkowników pod kątem zgodności z ustawodawstwem Ukrainy i usuwać bez ostrzeżenia takie informacje, które są sprzeczne z ustawodawstwem.

8.6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone użytkownikom w wyniku zamieszczenia w Serwisie przez jakiekolwiek osoby informacji niezgodnych z rzeczywistością.

9. Dodatkowe postanowienia.

9.1. Użytkownicy rozumieją i bezwarunkowo zgadzają się, że:

9.1.1. Administracja Serwisu nie gwarantuje braku błędów i awarii, w tym działania oprogramowania i środków technicznych. Administracja Serwisu dołoży wszelkich starań, aby wszelkie awarie i błędy, jeśli wystąpią, zostały usunięte w jak najkrótszym czasie;

9.1.2. Administracja Serwisu nie gwarantuje, że usługi spełnią wymagania Użytkownika i będą świadczone w sposób ciągły i wolny od błędów, ale gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby to osiągnąć;

9.1.3. Administracja Serwisu nie gwarantuje, że jakość towarów i usług zakupionych (zamówionych) za pośrednictwem Serwisu od osób trzecich i innych użytkowników Serwisu spełni oczekiwania i/lub wymagania kupującego, ale dokłada wszelkich starań, aby to osiągnąć;< /P>

9.1.4. Administracja Serwisu nie gwarantuje, że towary, usługi lub informacje zakupione i/lub zamówione i/lub otrzymane za pośrednictwem Serwisu zostaną dostarczone użytkownikom Serwisu zgodnie z ich oczekiwaniami, ale dokłada wszelkich starań, aby to osiągnąć;

9.1.5. Pobieranie jakichkolwiek informacji lub materiałów z Serwisu odbywa się na własne ryzyko. Użytkownicy ogólnoświatowego Internetu ponoszą pełną odpowiedzialność za utratę informacji lub szkody wyrządzone na ich komputerze w wyniku pobrania informacji z Serwisu;

9.2. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do informacji zamieszczanych przez użytkowników płatnych pakietów bez ostrzeżenia w przypadku:

9.2.1. otrzymywania wiążących decyzji właściwych organów państwowych Ukrainy;

9.2.2. żądania posiadacza praw autorskich lub praw pokrewnych, o ustaniu naruszeń jego praw przez użytkownika w Serwisie

9.2.3. inne naruszenia praw lub uzasadnionych interesów innych użytkowników Serwisu, osób prawnych i osób fizycznych na ich umotywowane żądanie;

10. Pozycje końcowe

10.1. Umowa sporządzona jest w języku zrozumiałym dla Użytkownika.

10.2. Warunki tej umowy są w pełni zrozumiałe dla Użytkownika

11. Załączniki

11.1. Polityka prywatności.